DOBRY START W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM ALA I KOT

 

 

 

„Dobry start – nowy oddział integracyjny dla 20 dzieci, utworzenie sali terapeutycznej SI oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Publicznym Ala i kot w Piasecznie”.

Numer projektu: RPMA.10.01.04-14-8413/17.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.

Dofinansowanie projektu: 535 561,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 669 451,25 PLN

Przedmiotem niniejszego projektu jest  zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej wysokiej jakości, utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu Ala i kot, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dodatkowa oferta zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli pracujących w przedszkolu.

Projekt obejmuje dostosowanie lokalu do nowotworzonych miejsc przedszkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu terapeutycznego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie placu zabaw, doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli do pracy z dziećmi z SPE oraz zorganizowanie dla wszystkich dzieci w przedszkolu (70 osób) zajęć dodatkowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej, logopedii, muzykoterapii. W ramach projektu przez 12 miesięcy zapewniona zostanie działalność bieżąca 20 nowo utworzonych miejsc oraz koszty organizacji imprez dla dzieci.

 

Kontakt z Biurem Projektu:
Adres: ul Zgoda 27, 05–500 Piaseczno
e-mail: kontakt@alaikot.pl
godziny otwarcia: 7.00–18.00

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.